back to top

Ostvarite pravo na očinski dopust 2 mjeseca uz HZZO zahtjev

Uvođenje očinskog dopusta predstavlja značajan korak prema ravnopravnijoj raspodjeli roditeljske skrbi o djeci u najranijoj dobi.

Ovaj vodič pruža detaljan pregled zakonskih pretpostavki za ostvarenje prava na očinski dopust, kao i pregled drugih važnih promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora.

U startu treba naglasiti da postoji razlika između termina očinski dopust i roditeljski dopust. Vrlo bitno je napomenuti kako je glavna razlika u trajanju dopusta, kao i u naknadama koje ostvaruje roditelj u ta dva slučaja. No, krenimo redom.

Što je Očinski Dopust?

Očinski dopust je pravo zaposlenog ili samozaposlenog oca, ili njemu izjednačene osobe, da uzme dopust povodom rođenja djeteta radi pružanja njege i podizanja tog djeteta. Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, očinski dopust može trajati:

 • 10 radnih dana za jedno dijete,
 • 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili više djece istodobno.

Ovaj dopust mora se iskoristiti do djetetovih navršenih šest mjeseci života. Važno je napomenuti da je očinski dopust neprenosiv, što znači da ga može koristiti isključivo otac.

Očinski dopust
Očinski dopust

Što je Roditeljski dopust?

Roditeljski dopust je razdoblje koje roditelji mogu koristiti nakon rodiljnog dopusta za njegu i odgoj djeteta. Ovaj dopust može se koristiti od navršenih šest mjeseci života djeteta pa sve do njegove osme godine.

Roditeljski dopust uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama i omogućuje roditeljima pravo na vremenske i novčane potpore, uz uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja propisane zakonom.

Koja je razlika između rodiljnog i roditeljskog dopusta?

Rodiljni dopust je razdoblje koje majka obavezno koristi od 28. dana prije očekivanog poroda do navršenih šest mjeseci života djeteta. Roditeljski dopust, s druge strane, koristi se nakon rodiljnog dopusta, od šest mjeseci starosti djeteta pa sve do njegove osme godine. Ovaj dopust može koristiti bilo koji roditelj ili oba roditelja, ovisno o dogovoru.

Prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama

Prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osigurane osobe ili osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je ovim zakonom kako bi se zaštitilo materinstvo, omogućila njega novorođenog djeteta i njegovo podizanje te uskladili obiteljski i poslovni život. Zakon propisuje prava roditelja i njima izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu zakona.

Skupine korisnika koji ostvaruju ova prava

Prava ostvaruju tri skupine korisnika:

 1. Zaposleni i samozaposleni roditelji
 2. Nezaposleni roditelji, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici
 3. Roditelji izvan sustava rada – uključujući korisnike mirovine, prava na profesionalnu rehabilitaciju, invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osobe nesposobne za rad, redovne učenike i studente te sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti na druge načine.
Očinski dopust
Očinski dopust

Na što imaju pravo zaposleni i samozaposleni roditelji

Zaposleni i samozaposleni roditelji imaju pravo na:

 • Rodiljni dopust
 • Roditeljski dopust
 • Rad s polovicom punog radnog vremena
 • Rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta
 • Stanku za dojenje djeteta
 • Dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili doji dijete
 • Slobodan radni dan za prenatalni pregled
 • Dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Zaposleni roditelji imaju pravo i na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

Roditeljski dopust 2 mjeseca, 8 mjeseci ili 30 mjeseci

Roditelji mogu koristiti roditeljski dopust u sljedećem trajanju:

 • 8 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete: Svaki roditelj može koristiti po četiri mjeseca, s tim da su dva mjeseca neprenosiva. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, tada on traje šest mjeseci.
 • 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete: Svaki roditelj može koristiti po 15 mjeseci, s tim da su dva mjeseca neprenosiva. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, tada on traje 30 mjeseci.

Roditeljski dopust može se koristiti u cijelosti ili u dijelovima. U slučaju korištenja u dijelovima, roditeljski dopust može se koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Pri izračunu broja rođene djece, o kojem ovisi duljina trajanja prava na roditeljski dopust, u obzir se uzimaju:

 • Mrtvorođena i umrla djeca
 • Posvojena djeca
 • Maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika ili udomitelja
 • Djeca koja su povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj od strane nadležnog tijela

Svaki prekid i ponovno uspostavljanje prava na roditeljski dopust mora biti popraćeno provođenjem upravnog postupka i donošenjem rješenja za svaki zasebni slučaj.

Roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, pri čemu se trajanje neiskorištenog roditeljskog dopusta udvostručuje.

Očinski dopust
Očinski dopust

10 tisuća očeva koristilo očinski dopust 2 mjeseca

Središnji državni ured za demografiju i mlade, u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca, predstavio je Nacionalnu kampanju za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva. Ova kampanja, nazvana “Tate, veliki je propust ne uzeti dopust”, ima za cilj senzibilizirati javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djece te potaknuti korištenje očinskog i roditeljskog dopusta. Kampanja je pokrenuta nakon stupanja na snagu novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama 1. siječnja 2023. godine.

Statistika korištenja očinskog i roditeljskog dopusta

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana (ili 15 radnih dana u slučaju blizanaca ili trojki) s punom naknadom plaće iskoristilo je 24.000 očeva u zadnjih godinu i pol dana.

Također, više od 10.000 očeva koristilo je očinski dopust 2 mjeseca (neprenosivog roditeljskog dopusta op.a.), a broj očeva koji koriste ovaj dopust više se nego udvostručio u posljednje dvije godine.

Očinski dopust – pravo i uvjeti

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na očinski dopust od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju blizanaca, trojki ili višestrukog rođenja. Ovo pravo može se koristiti neovisno o radnopravnom statusu majke, ali najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta.

Očinski dopust se odobrava pod uvjetom da otac ne koristi jedno od drugih prava propisanih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Tijekom korištenja ovog dopusta, otac ostvaruje naknadu plaće u iznosu 100% osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Roditeljski dopust 2 mjeseca – pravo i mogućnosti

Nakon navršenih šest mjeseci života djeteta, zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust koji može koristiti do osme godine života djeteta. Roditeljski dopust traje osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Iako očevi relativno rijetko koriste roditeljski dopust, interes za korištenje ovog prava raste. Glavna prepreka koju očevi ističu je potencijalni financijski gubitak, iako je naknada za roditeljski dopust povećana kako bi se smanjila ta prepreka.

Očinski dopust

Poticanje ravnopravnog roditeljstva

Kampanja “Tate, veliki je propust ne uzeti dopust” nastoji potaknuti očeve na aktivnije uključivanje u odgoj djece te korištenje zakonski omogućena prava na očinski i roditeljski dopust. Očekuje se da će ove promjene i kampanja imati značajan pozitivan učinak na društvo, poboljšati status obitelji te promicati ravnopravno roditeljstvo u Hrvatskoj.

Kako Podnijeti Zahtjev za Očinski Dopust

Zahtjev za očinski dopust podnosi se nadležnom regionalnom uredu ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Potrebna dokumentacija uključuje:

 • Popunjeni obrazac zahtjeva,
 • Potvrdu o plaći izdanu od strane poslodavca,
 • Podatak o broju tekućeg računa za isplatu,
 • Ime, prezime i OIB djeteta.

Poslodavac mora biti obaviješten najmanje 15 dana prije namjeravanog početka korištenja dopusta. Pisanu obavijest poslodavac ne može odbiti niti odgoditi.

Zakonska osnova i direktiva (EU) 2019/1158

Uvođenje očinskog dopusta usklađeno je s Direktivom (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća, koja nastoji osigurati ravnotežu između poslovnog i privatnog života roditelja. Direktivom se propisuje minimalno trajanje očinskog dopusta od deset radnih dana s plaćom koja iznosi 100% osnovice za naknadu plaće.

Trajanje i naknada za očinski dopust

Naknada plaće tijekom očinskog dopusta iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, što osigurava da roditelji ne doživljavaju financijski stres tijekom korištenja ovog prava. Trajanje očinskog dopusta je jasno definirano i neprenosivo, što znači da pravo može koristiti samo otac djeteta.

Očinski dopust forum i društvene mreže

Na forumima i društvenim mrežama često se raspravlja o prednostima i izazovima očinskog dopusta. Roditelji dijele svoja iskustva i pružaju savjete o tome kako najbolje iskoristiti ovo pravo. Ključne teme uključuju:

 • Trajanje dopusta (očinski dopust 10 dana vs. očinski dopust 2 mjeseca),
 • Postupak podnošenja zahtjeva (HZZO zahtjev za očinski dopust),
 • Preuzimanje obrazaca (zahtjev za očinski dopust pdf).

Najnovije izmjene u zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

Osim uvođenja očinskog dopusta, najnovije izmjene Zakona donose i druge značajne promjene:

 • Rodiljni dopust: Majke imaju pravo na rodiljni dopust od 28 dana prije očekivanog poroda do 70 dana nakon rođenja djeteta, nakon čega mogu prenijeti pravo na dodatni rodiljni dopust na oca.
 • Roditeljski dopust: Roditelji mogu koristiti roditeljski dopust do osme godine života djeteta. Trajanje dopusta je produženo na osam mjeseci za prvo i drugo dijete, te 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Povećanje naknade za roditeljski dopust

Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, naknada plaće iznosi 100% osnovice za prvih šest ili osam mjeseci, ovisno o tome koristi li pravo jedan ili oba roditelja. Ovo povećanje naknade važno je za održavanje životnog standarda obitelji tijekom dopusta.

Praktični savjeti za roditelje

Iskustva roditelja na forumima i društvenim mrežama mogu biti dragocjena pri planiranju očinskog dopusta. Evo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Planirajte unaprijed: Obavijestite poslodavca na vrijeme i pripremite svu potrebnu dokumentaciju unaprijed.
 • Komunicirajte s partnerom: Dogovorite se oko podjele obaveza i kako ćete iskoristiti vrijeme provedeno na dopustu.
 • Iskoristite dostupne resurse: Informirajte se o svim pravima i mogućnostima putem službenih kanala i roditeljskih zajednica.

Korak prema ravnopravnoj podjeli roditeljskih dužnosti

Zaključno, roditeljski i očinski dopust u Hrvatskoj predstavlja važan instrument koji omogućuje roditeljima da se posvete skrbi za svoje dijete tijekom njegovih prvih godina života.

Prilagodljivost ovog prava, koja omogućuje korištenje dopusta u različitim trajanju i oblicima, pruža roditeljima fleksibilnost da usklade svoje obiteljske i profesionalne obaveze.

Posebno su značajni poticaji za korištenje dopusta od strane oba roditelja, što doprinosi ravnopravnijoj podjeli roditeljskih dužnosti i jačanju obiteljske zajednice, a ne treba zaboraviti niti važnost dječje igre od rođenja do polaska u školu, s oba roditelja.

Ova prava ne samo da podržavaju dobrobit djece i roditelja, već i doprinose većoj rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada.

Time se osigurava da oba roditelja mogu aktivno sudjelovati u ranom odgoju djece, dok istovremeno zadržavaju svoje profesionalne uloge i napredak.

Kroz sustav roditeljskih i drugih dopusta, Hrvatska nastoji balansirati između podrške obiteljima i potreba tržišta rada, što je ključno za stvaranje održivog i uključivog društva.

Preporuka za još korisnih članaka:

Srčani crv kod pasa – opasan parazit koji vreba kućne ljubimce

Ako imate kućnog ljubimca, već znate da mu je potrebna posebna (liječnička) pažnja. U slučaju da tek planirate...

Hanka Paldum u gostima kod Enisa Bešlagića

Gdje je nestalo janje iz pjesme „Kad ja pođoh na Bembašu“? Dolazak velike muzičke dive Hanke Paldum u Bingo...

Usluge banke, leasinga i osiguranja na jednom mjestu

Pod sloganom „Da skratimo priču“ Sparkasse Bank, Sparkasse Leasing, i članice VIG Grupacije Vienna i Wiener osiguranje pokrenuli...

Trgovanje Bitcoinom: Kako trgovati Bitcoinom?

Ako se pitate kako trgovati Bitcoinom na pravom ste mjestu. Trgovanje bitcoinima iz dana u dan postaje sve popularnije,...

Nove pogodnosti za korisnike Addiko Mastercard Business kartice

Korisnici Addiko Mastercard Business kartica odnedavno mogu uživati u dodatnim pogodnostima na aerodromima u Sarajevu, Beču i Beogradu....

Kako prepoznati boginje – vrste, simptomi i posljedice

Ako ste imali vodene kozice, onda ste upoznati sa simptomima, načinima kako se nositi sa svim tim mrljama...

Povodom praznika Wiener osiguranje podržalo rad jedanaest inicijativa širom zemlje

Povodom predstojećih praznika Wiener osiguranje VIG finansijski je podržalo rad jedanaest inicijativa u jedanaest gradova naše zemlje. Donacije...

Moderni načini opremanja kupaonice

U današnje vrijeme moderni načini opremanja kupaonice su sve više zastupljeniji kod uređivanja kupaonice. Kada govorimo o uređenju interijera,...